თბილისის სატელევიზიო ანძა
მონტაჟი
მონტაჟი
ღვინის ქარხანა
ბეშუმი, ქვესადგური, 2012
თბილისი, ბელიაშვილის 7, მაისი 2016
ლ/კ დამამზადებელი საამქრო
მოდული "ორსკი"
ყვარელი, ღვინის ქარხაყა
ბორჯომი, გუმბათოვანი პავილიონი